Povinnosti OSVČ na začátku roku

Pokud je OSVČ plátcem DPH, vypracuje a doručí na Finanční úřad Kontrolní hlášení a Přiznání k dani z přidané hodnoty za prosinec 2019, a to do 27. ledna 2020. Jestliže má plátce zdaňovací období měsíční, může – v případě, že splňuje podmínky pro čtvrtletní ZO- tento požadavek uvést v Přiznání k DPH. Plátci, kteří měli plnění v Evropské Unii, podávají také Souhrnné hlášení.
Odvod daní
Další povinností je podat Přiznání k silniční dani, jestliže OSVČ používá ke své činnosti vozidlo. Přiznání musí být FÚ doručeno nejpozději 31. ledna 2020 a ke stejnému datu musí být vypočítaná silniční daň odvedena. Ten, kdo není povinen platit čtvrtletní zálohy na silniční daň, uhradí najednou celou částku na účet FÚ; osoby, které v průběhu roku platily zálohy, uhradí pouze zbývající část. Číslo účtu k úhradě této daňové povinnosti najdou plátci na stránkách Finanční správy, podle svého bydliště.
Zálohy na sociální a nemocenské pojištění za leden mají být uhrazeny do 31. ledna 2020. Ten kdo však uhradí tyto platby do konce února 2020, nebude sankcionován.
Termín pro úhradu zálohy na zdravotní pojištění za leden zůstává nezměněn, to znamená 8. 2. 2020. Minimální částka zálohy ZP se zvyšuje, a to na 2352,- Kč měsíčně.
Pokud OSVČ nabyla v uplynulém roce nemovitou věc, kterou používá ke své podnikatelské činnosti, musí do konce ledna 2020 podat Přiznání k dani z nemovitých věcí a rovněž daň uhradit.
Nekonečné výpočty
Již od ledna by si měla OSVČ připravovat podklady pro podání daňového přiznání k dani z příjmu za rok 2019. Termín k jejímu odevzdání FÚ je 31. 3. 2020, ale čas běží velmi rychle, a než se nadějete, je tu březen. Ten, kdo bude řešit daň z příjmů paušálem, tedy výdaje se určí procentem z příjmů, bude mít poměrně snadnou práci. Procentuální výdaje se stanoví podle podnikatelské činnosti takto:
·         80%  – platí pro řemeslnou činnost, zemědělskou výrobu, lesní a vodní hospodářství; limit pro použití tohoto výpočtu výdajů je obrat 1,6 milionu Kč za rok
·         60 % – živnosti volné, koncesované a vázané; maximální obrat je 1,2 milionu Kč za rok
·         40 % – podnikání bez ŽIVNOSTI; roční příjem je limitován hranicí 800 tisík Kč; patří sem například autorské honoráře, vydávání literárních děl vlastním nákladem, herci, hudebníci, advokáti, tlumočníci, a další
·         30 % – zejména příjem z pronájmu a nájmu majetku, který je zařazen do majetku obchodního; limit – příjem maximálně 600 tisíc Kč za rok
OSVČ, která vede dokladovou daňovou evidenci (tj. vlastně jednoduché účetnictví) provede rozdíl skutečných příjmů a výdajů; výslednou částkou je zisk, který je zároveň daňovým základem pro výpočet daně z příjmu. Nezapomeňte na položky daňově uznatelné, tzn., které se mohou buď od daňového základu, anebo vypočtené daně odečíst. Tak si můžete daň z příjmů významně snížit.